De vereniging Vrienden van Eynderhoof  is een groep sympathisanten, die Eynderhoof moreel en financieel ondersteunen omdat zij het een belangrijk levend en uniek cultuurmonument in de gemeente Neder­weert vinden. Levend omdat er het oude ambacht en ons culturele erfgoed levendig wordt gehouden en uniek vanwege hetgeen er ambachtelijk wordt geboden en tentoongesteld én vanwege het feit dat Eynder­hoof een vrijwilligersproject is.

Uit toeristisch, recreatief en educatief oogpunt is Eynderhoof meer­ dan een dorpsge­beuren.

Het vormt een heel belangrijk onderdeel van hetgeen Nederweert en de Weerter regio aan toerist en recreant te bieden hebben. Eynderhoof verdient daarom ondersteuning. Naast Europees subsidie werkten het provinci­aal bestuur van Limburg en de gemeente Nederweert krachtdadig mee bij de totstand­ko­ming en verdere uitbouw.

De Vrienden van Eynder­hoof willen de Stichting Eynderhoof ondersteu­nen bij een goede exploitatie van het museum. Met deze exploitatie gaan – ondanks de inzet van bijna 400 enthou­sias­te vrijwilli­gers ! – hoge kosten gepaard, zoals onder­houds­kos­ten aan gebouwen en inventaris, nutsvoorzieningen, verzeke­ringspre­mies, grondstof­fen, materia­len, exposities. De bestemming van onze gelden vindt in nauw overleg met het stichtingsbestuur plaats.

De vereniging is in december 1992 opgericht. Medio 2015 telt zij 344 leden.

In de Vriendenkamer (tevens exclusieve trouwlocatie in de gemeente Nederweert) van museumboerderij Liberte Gon hangt een Erelijst met de namen van alle vriendinnen en vrienden, waaruit blijkt dat u zich als zodanig in een net gezelschap bevindt !

Wanneer u zich betrokken voelt bij Eynder­hoof en het museum wilt steunen kunt u Vriend(in) van Eynder­hoof worden. Een keer per jaar is er een gezellige VRIEN­DENDAG (v.m.) in Eynderhoof, op een zaterdag medio juni. En ….. met uw lidmaatschaps­kaart heeft u met 2 personen het gehele museumseizoen gratis toegang tot het museum.

Het bestuur van de vriendenvereniging bestaat momenteel uit :

Hans Houtman, Willem I straat 16, 6031 AR  Nederweert, voorzitter,
Henk Evers, Bosserstraat 11, 6031 NS  Nederweert, secretaris,
Jacques Arntz, Iepenstraat 97, 6241 AD  Bunde, penningmeester,
Truus van Gog, Blekerij 72e, 6212 XX  Maastricht,
Nelly Gubbels-van Heugten, St. Gerardusstraat 16, 6024 SJ  Nederweert-Eind,
Marlous Verboogen, Arishoek 1, 6031 RP  Nederweert.

Ambtelijk secretaris/penningmeester Hans van de Waardenberg Ehrenstein 3 6002VM Weert
Bij hem kunt u alle informatie krijgen :  vdwaardenberg@home.nl

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Sjef Geuns